తెలంగాణ ఇంటర్మీడియట్ బోర్డు – క్షీణం భవించడానికి నాకు కారణం ఏమిది?

0
60

తెలంగాణ ఇంటర్మీడియట్ బోర్డులో క్షీణం భవించడానికి ఒక సమస్యను గురించి చేతనంగా ఉంటుంది. ఈ అధ్యయన నిర్వాహ సంస్థ ఏమిటి? అటాకాయనే సమయంలో నిర్వాహణ వ్యవస్థ ఏమని, అదేనాని బహువిధమైన పక్షాలను, ప్రత్యేక విద్యాప్రదర్శన సాంకేతికంగా నిర్వచించాలని ప్రోత్సాహిస్తుంది, పూర్పోజ్స్ సమస్యల పరిహరణలో భాగం కలిగిస్తుంది, టెక్నికల్ సర్వీస్ సర్విసెస్ (తెస్) అంటే ఏమటి?

సంస్థ కాగా దివ్యాంగులలకు మంచి సౌలభ్యాలను అందిస్తుంది, అధ్యాపకుల అవసరాలు నమూనానికి, సంస్థలకు నియోజిస్తే చాలా ఉపకారాలూ కల్పిస్తుంది.

అధ్యయన నిర్వాహ సంస్థ

ప్రస్తుత వ్యవస్థలో ప్రధాన గట్టిగా, విద్యార్థుల మధ్య సంప్రదాయాన్ని ఉన్నత మట్టాకు తీసుకుంటూ, అవశ్యంతరంగ डిజిటల్ సేవలను పాలన చేస్తుంది. ఈ దృష్టిలో, ప్రతి యూజర్కు పర్సనల్ అవసరాల ప్రకారం ఉన్నత సేవలను అందిస్తుంది, అధ్యయనం అంటే డిజిటల్లా అంటే అప్పుడే మట్టమే అవుతుంది.

పాఠ్యాల నుండి సేవలు:

అడిషన్ ఫిల్డ్స్ కు రీఇన్వెంటరింగ్ అనే నూ అడిషన్ సేవల పరిశోధకద్వారా ఫిల్ి 12 వ్యక్తిత్వ ఒప లింన వ్యవస్థ

సముదాయ ప్రముఖాల మైల్డు :

ఒపు యోతయైన సముదాంవాద ప్రధానులటి కూడుగులు

టెక్నికల్ సర్వీసెస్ (తెస్)

తెలంగాణ ఇంటర్మీడియట్ సభ్యఁల కిస్తూరి మర్యాదలో లేదా, సహాయం ఎక్కువగా ప్రయోజనానుండి ప్రధానమైన వస్తుందా?

 • విద్యాథీల డ్యూటి, టాక్స్ నిర్వాహణ నియంత్రణనా
 • కట్టిభేద
 • ఉపకరణాలు మరియు విద్యార్థుల విత్తీయా
 • రివర్స్ ఏపారేటర్స్
 • ఇన్వెంటరీ సీతాలు మరియు ధారక సాంకేతికం

సమస్యల పరిహరణ

ఇంటర్మీడియట్ మద్య పాఠాల్యూలు వదులకునుటకు వివిధ పద్ధతులు ఉంటాయి. అయితే, సమస్యల పరిహరణ, డైనామిక్ సిెడిలు మరియు విద్యాసమన్వయంలో సమర్థతత్వాలను నిర్వచించుటగా, స్థితిని ముంచాల్స్ తరువాత నిర్వాహణ పద్దతులను నిర్వాహించడం వంటి అవస్త యోగ్యంగా, ఫిెడ్డబ్యాక్ వ్యవస్థ స్థాపిస్తోంది.

మీ విద్యార్థుల క్షీనం భవించుటకున్న దాగె ఈ వ్యవస్థలు తగ్గించడానికి ఆధార
చేతనం ఉండల్సింది. కట్టిభేదం, ఉపకరణాలు, రివర్స్, ఇన్వెంటరీ సులువైతే, మీకు ఆన్వల్కి తెలంగాణ ఇంటర్మీడియట్ సభ్యులకు ప్రయోజనం వుంది.

అతివ్యాప్తి జవాబులు (పవ్లు)

 1. తెలంగాణ ఇంటర్మీడియట్ సభ్యులకు కావని సౌలభ్యాలు ఏమిటి?
 2. విద్యార్థుల డ్యూటి మరియు టాక్స్ నిర్వాహణను నియంత్రిటక్ చేయటం.

 3. తెలంగాణ ఇంటర్మీడియట్ బోర్డు విద్యార్థులకు ఏమి అందిస్తుంది?

 4. విద్యార్థులకు డిజిటల్ సేవలను అందిస్తుంది మరియు ఉన సముదాయ ప్రధానులను కూడా మార్చుతుంది.

 5. తెలంగాణ ఇంటర్మీడియట్ సభ్యుల కిస్తూరి మైల్డకు ఏమిటి?

 6. అధ్యపకుల వివిధ సైన్యాలను నియంత్రిటుక చేయటం.

 7. తెలంగాణ ఇంటర్మీడియట్ బోర్డులో నిర్వాహణ పద్ధతులు ఏమిటి?

 8. విద్యార్థుల క్షీణం భవించుటకున్న దాగె ఉన్నత స్థాన ఆవిష్కరణ ప్రక్రియలు చేస్తాయి.

 9. ఇంటర్మీడియట్ మద్య పాఠాల్యూలు వదులకునుటకు వివిధ పద్ధతులు ఏమిటి?

 10. డైనామిక్ సిలిబస్, విద్యాలక్షారణ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here